TCKHNN

Giới thiệu về Tạp chí

Nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu trên phạm vi cả nước cũng như trong khu vực và quốc tế, Trường Đại học Hà Nội xuất bản Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, tạp chí nghiên cứu ngoại ngữ đầu tiên được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp phép hoạt động từ tháng 4 năm 2004.

Thông báo

Số hiện tại

Số 77 (2024): Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ số 77 (Tháng 03/2024)
Xem Tất cả Các số