Hợp tác nhóm trong xây dựng khóa học tiếng Anh với thiết bị di động: Một nghiên cứu ở Trường Đại học Hà Nội

Các tác giả

  • Phạm Ngọc Thạch

DOI:

https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.144

Từ khóa:

ứng dụng di động, hợp tác nhóm, thử nghiệm, Trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt

Bài viết trình bày trải nghiệm của một nhóm thực hiện một Đề tài cấp Bộ xây dựng phần mềm học tiếng Anh trực tuyến cho thanh thiếu niên ở Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình của Berge (1995) về vai trò của điều phối viên (trưởng nhóm) và mô hình của Stark và Lattuca (1997) về lập kế hoạch xây dựng khóa học trực tuyến để phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau như biên bản cuộc họp, trao đổi qua thư, mạng xã hội, và trải nghiệm thực tế của các thành viên trong quá trình xây dựng bài học tiếng Anh di động trình độ A2 và B1 (tương đương với bậc 2 và 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy tầm quan trọng của ba yếu tố: hợp tác nhóm, vai trò của trưởng nhóm và khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển ứng dụng học tiếng Anh di động. Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn đối với các nhóm nghiên cứu liên ngành trong việc xác định nguyên tắc và phương thức hợp tác khi cùng tham gia vào một dự án chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-14

Cách trích dẫn

Phạm Ngọc Thạch. (2022). Hợp tác nhóm trong xây dựng khóa học tiếng Anh với thiết bị di động: Một nghiên cứu ở Trường Đại học Hà Nội . Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ, (69), 70–83. https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.144

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả