Quan điểm của giảng viên về tương tác trong khóa học trực tuyến

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Thúy
  • Nguyễn Đức Hoa Cương
  • Nguyễn Thị Hà
  • Đinh Thị Bảo Hương
  • Đinh Thị Thanh Nga
  • Phạm Ngọc Thạch

DOI:

https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.145

Từ khóa:

quan điểm giảng viên, khái niệm tương tác, trực tuyến

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu quan điểm của giảng viên về vấn đề tương tác trực tuyến. Nhóm tác giả phân tích dữ liệu định tính thu thập được từ 09 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với giảng viên ở một trường đại học công lập ở Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy tương tác có thể được thực hiện qua cả kênh lời nói và chữ viết và phản hồi trực tiếp của sinh viên có tác động lớn đến tâm trạng và động lực của giảng viên khi dạy trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có hai xu hướng chính để giảng viên cải thiện sự tương tác trực tuyến, đó là việc tìm kiếm những biểu hiện của ngôn ngữ phi lời nói ở lớp học và việc sử dụng mô hình lớp học đảo ngược. Dựa vào các kết quả chính, nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị liên quan tới việc thiết kế khóa học trực tuyến trong tương lai.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-14

Cách trích dẫn

Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Đức Hoa Cương, Nguyễn Thị Hà, Đinh Thị Bảo Hương, Đinh Thị Thanh Nga, & Phạm Ngọc Thạch. (2022). Quan điểm của giảng viên về tương tác trong khóa học trực tuyến. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ, (69), 84–97. https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.145