Nhận thức của sinh viên về việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Trà Vinh

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Thảo Nhung

DOI:

https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.143

Từ khóa:

ngôn ngữ thứ nhất, người học, nhận thức, lớp học tiếng Anh, dạy và học tiếng Anh

Tóm tắt

Việc sử dụng phương pháp đơn ngữ hay song ngữ trong quá trình dạy và học tiếng Anh là một chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm. Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng để điều tra nhận thức của sinh viên về việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh. Phiếu khảo sát được sử dụng để thu thập số liệu từ 50 sinh viên và xác định những lý do chính khiến sinh viên sử dụng ngôn ngữ thứ nhất cũng như nhận thức của họ về việc giảng viên sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh. Kết quả cho thấy sinh viên sử dụng tiếng mẹ đẻ chủ yếu để nắm vững những kiến thức phức tạp và diễn đạt chính xác vấn đề của mình khi cần sự giúp đỡ từ giảng viên. Ngoài ra, sinh viên cũng đánh giá tích cực việc giảng viên sử dụng ngôn ngữ thứ nhất một cách hợp lý, đặc biệt là ở giai đoạn đầu khóa học.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-14

Cách trích dẫn

Nguyễn Ngọc Thảo Nhung. (2022). Nhận thức của sinh viên về việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Trà Vinh. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ, (69), 59–69. https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.143