Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Danh sách các mục cần chuẩn bị để gửi bài viết

Là yêu cầu trong quy trình gửi bài, các tác giả cần kiểm tra sự tuân thủ đối với tất cả các mục sau đây. Các bài gửi có thể bị trả lại nếu các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • Dữ liệu trong bản thảo là trung thực, là kết quả nghiên cứu mới của tôi/của nhóm tác giả.
  • Nội dung nghiên cứu trình bày trong bản thảo không trùng lặp với bất kỳ sản phẩm đã được xuất bản (kể cả sản phẩm của chính tác giả); chưa được gửi đăng hoặc công bố trên bất kỳ phương tiện báo chí, tạp chí quốc gia hay quốc tế nào khác.
  • Bản thảo tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học.
  • Bản thảo tuân thủ thể lệ đăng bài của Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ.
  • Các tác giả có tên trong bản thảo đã đọc, thống nhất thứ tự tên và đồng ý gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ.
  • Trường Đại học Hà Nội có toàn quyền sử dụng bản thảo (sau khi được xuất bản) để quảng bá tới bạn đọc bằng các hình thức khác nhau (bản in giấy và điện tử) nhằm mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Hướng dẫn tác giả

Khi viết bài đăng tạp chí Khoa học ngoại ngữ (KHNN), quý thày, cô hãy đọc phần Giới thiệu về Tạp chí và Hướng dẫn dành cho cho tác giả. Thầy, cô cũng cần đăng ký sử dụng Hệ thống nộp bài, hoặc nếu đã đăng ký, hãy đăng nhập và bắt đầu quy trình nộp bài theo 5 bước.

Cấu trúc bản thảo

Tạp chí KHNN khuyến nghị tác giả sử dụng cấu trúc IMRAD  (Introduction – Đặt vấn đề, Methods – Phương pháp nghiên cứu, Results – Kết quả nghiên cứu, Discussion – Bàn luận) đối với các bản thảo. Tác giả có thể tham khảo cấu trúc bản thảo theo mẫu sau:

Mẫu cấu trúc bản thảo (Tiếng Việt)

Phản biện

Tạp chí KHNN áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều đối với tất cả các bản thảo nhằm đảm bảo chất lượng của Tạp chí. Tất cả các bản thảo gửi cho tạp chí cần phải xóa các thông tin về tác giả. Chỉ các bản thảo đã xóa thông tin về tác giả mới được gửi đi phản biện.

Tác giả có thể đọc Mẫu phản biện để biết các nội dung sẽ được phản biện là gì, và quan đó có thể nâng cao chất lượng bài viết. Những người phản biện cũng sử dụng mẫu này làm hướng dẫn khi đưa ra các ý kiến nhận xét giúp tác giả chỉnh sửa, nâng cao chất lượng bài viết.

Mẫu phiếu phản biện

Tạp chí KHNN sử dụng hệ thống trích dẫn APA7 đối với cả phần trích dẫn trong bài và tài liệu tham khảo. Tác giả có thể sử dụng Google Scholar hoặc phần mềm hỗ trợ khác trong quá trình trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.

Chỉnh sửa sau phản biện/biên tập

Sau khi bản thảo được phản biện và biên tập tác giả phải sử dụng mẫu chỉnh sửa sau đây để gửi lại bản thảo đã được chỉnh sửa.

Mẫu chỉnh sửa

Tạp chí KHNN sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra độ trùng lắp. Tạp chí chỉ cân nhắc gửi đi phản biện, biên tập với các bản thảo có độ trùng dưới 30%. Vì vậy, tác giả cần lưu ý sử dụng phương pháp trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo phù hợp. Đề nghị tác giả đọc phần kỹ phần Liêm chính khoa học của Tạp chí.

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.