Liêm chính khoa học

(Kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ ban hành theo Quyết định số 2241/QĐ-ĐHHN ngày 01 tháng 11 năm 2021)

1. Liêm chính khoa học: là sự trung thực, có trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

2. Hành vi vi phạm liêm chính khoa học gồm: đạo văn, tự đạo văn, bịa đặt và làm sai lệch thông tin, dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu, ngoại trừ sự khác biệt về quan điểm học thuật.

a) Đạo văn: là mọi hành vi sao chép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lời nói, ý tưởng của người khác nhưng không chỉ rõ nguồn:

- Sao chép nguyên văn câu hoặc đoạn văn, mượn ý tưởng của người khác, sử dụng số liệu thống kê hoặc các tài liệu minh họa không rõ nguồn;

- Không ghi nhận sự đóng góp của những người phối hợp.

b) Tự đạo văn: là mọi hành vi sử dụng lại các ấn phẩm đã xuất bản trước đây của chính tác giả nhưng không trích dẫn nguồn.

c) Bịa đặt và làm sai lệch: là việc hư cấu hoặc làm sai lệch dữ liệu, thông tin và kết quả nghiên cứu:

- Trích dẫn thông tin không đúng với nguồn đã nêu;

- Giả mạo, thao túng tài liệu, quy trình nghiên cứu, thay đổi hoặc bỏ sót dữ liệu, kết quả.

3. Kiểm tra độ trùng lắp

Tạp chí KHNN sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra độ trùng lắp của tất cả các bản thảo gửi đăng. Tạp chí chỉ xem xét cho phản biện và đăng đối với các bài viết có độ trùng lắp dưới 30%. Đồng thời, Tạp chí sẽ từ chối đăng bất kỳ bài viết vi phạm liêm chính học thuật đã ghi ở trên.