Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của kết hợp đường hướng sư phạm tiếp cận dựa trên văn bản và tiếp cận dựa trên quy trình trong giảng dạy học phần soạn thảo văn bản tiếng Hàn

Các tác giả

  • Nghiêm Thị Thu Hương

DOI:

https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.141

Từ khóa:

viết tiếng Hàn, dạy kỹ năng viết, đường hướng sư phạm, phương pháp giảng dạy

Tóm tắt

Trong dạy kỹ năng viết đang tồn tại song song nhiều cách tiếp cận. Mỗi cách tiếp cận có ưu điểm, và nhược điểm riêng. Nghiên cứu này đặt mục tiêu tìm kiếm đường hướng sư phạm phù hợp với một học phần viết cụ thể và chứng minh việc áp dụng kết hợp các đường hướng có thể đưa đến hiệu quả cao hơn so với áp dụng một đường hướng sư phạm duy nhất. Nghiên cứu tập trung phân tích ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp dạy viết, các mục tiêu của học phần và chỉ ra phương pháp giảng dạy phù hợp; sau đó xem xét việc triển khai áp dụng kết hợp các phương pháp dạy viết với ưu điểm của nó và đánh giá sự tiến bộ của người học. Nghiên cứu áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu từ các quan sát trong lớp học, từ bài tập viết luận và từ hoạt động điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể áp dụng nhiều đường hướng sư phạm trong một học phần và kết hợp linh hoạt các đường hướng. Điều này góp phần hiệu quả vào việc giúp người học khắc phục được lỗi và đạt được mục tiêu của học phần.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-14

Cách trích dẫn

Nghiêm Thị Thu Hương. (2022). Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của kết hợp đường hướng sư phạm tiếp cận dựa trên văn bản và tiếp cận dựa trên quy trình trong giảng dạy học phần soạn thảo văn bản tiếng Hàn. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ, (69), 39–50. https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.141