Ban biên tập

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ
1. TS Phạm Ngọc Thạch, Tổng Biên tập
2. PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó Tổng Biên tập
3. GS.TS Vũ Văn Đại, Trưởng Ban Biên tập
4. TS Nguyễn Ngọc Lân, Thành viên Ban Biên tập, Thư ký
5. GS.TS Nguyễn Thiện Giáp, Thành viên Ban Biên tập
6. GS.TS Nguyễn Văn Khang, Thành viên Ban Biên tập
7. GS.TS Hoàng Văn Vân, Thành viên Ban Biên tập
8. PGS.TS Trần Quang Bình, Thành viên Ban Biên tập
9. PGS.TS Nguyễn Tô Chung, Thành viên Ban Biên tập
10. TS Đinh Thị Bảo Hương, Thành viên Ban Biên tập
11. TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Thành viên Ban Biên tập
12. TS Đặng Xuân Thu, Thành viên Ban Biên tập

Ban Trị sự
1. PGS.TS Trần Quang Bình, Trưởng Ban
2. TS Lương Ngọc Minh, Phó Trưởng ban
3. TS Tăng Bá Hoàng, Thành viên
4. ThS Đinh Thị Hải, Thành viên
5. ThS Lê Thị Thành Huế, Thành viên
6. ThS Đặng Hoàng Giang, Thành viên
7. ThS Nguyễn Thị Ngà, Thành viên
8. ThS Vương Nam Quế, Thành viên
9. Nguyễn Phương Tú, Thành viên
10. Nguyễn Văn Toàn, Thành viên

(Theo Quyết định số 1300/QĐ-ĐHHN ngày 07/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc thành lập Ban Biên tập và Ban Trị sự Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Trường Đại học Hà Nội).