Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn <p align="justify">Nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu trên phạm vi cả nước cũng như trong khu vực và quốc tế, Trường Đại học Hà Nội xuất bản Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, tạp chí nghiên cứu ngoại ngữ đầu tiên được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp phép hoạt động từ tháng 4 năm 2004.</p> vi-VN tapchi@hanu.edu.vn (Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ) itec@hanu.edu.vn (Trung tâm CNTT - Đào tạo trực tuyến) Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Một số cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/138 <p><span class="fontstyle0">S</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ph</span><span class="fontstyle1">ươ</span><span class="fontstyle0">ng pháp nghiên c</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">u </span><span class="fontstyle1">đị</span><span class="fontstyle0">nh tính, trên c</span><span class="fontstyle1">ơ </span><span class="fontstyle0">s</span><span class="fontstyle1">ở </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle1">ổ</span><span class="fontstyle0">ng h</span><span class="fontstyle1">ợ</span><span class="fontstyle0">p các d</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">u thu </span><span class="fontstyle1">đượ</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle1">ừ </span><span class="fontstyle0">giao ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">p nói và giao ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">p vi</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t, bài vi</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t trình bày sáu cách th</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng l</span><span class="fontstyle1">ờ</span><span class="fontstyle0">i chúc c</span><span class="fontstyle1">ủ</span><span class="fontstyle0">a ng</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">i Vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">t trong giao ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">p. Có th</span><span class="fontstyle1">ể </span><span class="fontstyle0">nh</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">y cách th</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng l</span><span class="fontstyle1">ờ</span><span class="fontstyle0">i chúc c</span><span class="fontstyle1">ủ</span><span class="fontstyle0">a ng</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">i Vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">t là khá linh ho</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">t. L</span><span class="fontstyle1">ờ</span><span class="fontstyle0">i chúc có th</span><span class="fontstyle1">ể </span><span class="fontstyle0">k</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t h</span><span class="fontstyle1">ợ</span><span class="fontstyle0">p v</span><span class="fontstyle1">ớ</span><span class="fontstyle0">i các hành vi ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">khác nh</span><span class="fontstyle1">ư </span><span class="fontstyle0">khen, chào, c</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">m </span><span class="fontstyle1">ơ</span><span class="fontstyle0">n, th</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">m h</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">i, </span><span class="fontstyle1">độ</span><span class="fontstyle0">ng viên và d</span><span class="fontstyle1">ặ</span><span class="fontstyle0">n dò và </span><span class="fontstyle1">đượ</span><span class="fontstyle0">c coi là m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t b</span><span class="fontstyle1">ộ </span><span class="fontstyle0">ph</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">n c</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">u thành, m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t nhân t</span><span class="fontstyle1">ố </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">ng tính l</span><span class="fontstyle1">ị</span><span class="fontstyle0">ch s</span><span class="fontstyle1">ự </span><span class="fontstyle0">cho các hành vi ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">k</span><span class="fontstyle1">ể </span><span class="fontstyle0">trên, nâng cao hi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">u qu</span><span class="fontstyle1">ả </span><span class="fontstyle0">giao ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">p. Bài vi</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t góp ph</span><span class="fontstyle1">ầ</span><span class="fontstyle0">n nghiên c</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">u l</span><span class="fontstyle1">ờ</span><span class="fontstyle0">i chúc trong ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">nói chung và ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">ng Vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">t nói riêng.</span></p> Lã Xuân Thắng (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/138 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Tín niệm của giáo viên tiếng Anh về đường hướng giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (CLT) tại Việt Nam http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/139 <p><span class="fontstyle0">Nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u này </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n hành </span><span class="fontstyle2">để </span><span class="fontstyle0">tìm hi</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">u tín ni</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">m c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a giáo viên ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh v</span><span class="fontstyle2">ề đườ</span><span class="fontstyle0">ng h</span><span class="fontstyle2">ướ</span><span class="fontstyle0">ng gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng d</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">y ngôn ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">giao ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">p (CLT) </span><span class="fontstyle2">ở </span><span class="fontstyle0">Vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">t Nam. B</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng câu h</span><span class="fontstyle2">ỏ</span><span class="fontstyle0">i c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a Khatib và Tootkaboni (2017) </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">để </span><span class="fontstyle0">thu th</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">p s</span><span class="fontstyle2">ố </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">u t</span><span class="fontstyle2">ừ </span><span class="fontstyle0">128 giáo viên ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh t</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">i các tr</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng trung h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c c</span><span class="fontstyle2">ơ </span><span class="fontstyle0">s</span><span class="fontstyle2">ở ở </span><span class="fontstyle0">hai t</span><span class="fontstyle2">ỉ</span><span class="fontstyle0">nh Qu</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng Ninh và Thái Bình. Ph</span><span class="fontstyle2">ầ</span><span class="fontstyle0">n m</span><span class="fontstyle2">ề</span><span class="fontstyle0">m SPSS - phiên b</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">n 26 </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">để </span><span class="fontstyle0">phân tích d</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">u th</span><span class="fontstyle2">ố</span><span class="fontstyle0">ng kê mô t</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">. K</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">cho th</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">y giáo viên có tín ni</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">m khá tích c</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i </span><span class="fontstyle2">đườ</span><span class="fontstyle0">ng h</span><span class="fontstyle2">ướ</span><span class="fontstyle0">ng gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng d</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">y giao ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">p. </span><span class="fontstyle2">Đặ</span><span class="fontstyle0">c bi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">t, trong sáu nhân t</span><span class="fontstyle2">ố </span><span class="fontstyle0">c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a CLT, hình th</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c làm vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">c theo c</span><span class="fontstyle2">ặ</span><span class="fontstyle0">p/nhóm </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c giáo viên </span><span class="fontstyle2">ư</span><span class="fontstyle0">a chu</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">ng nh</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">t, ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">p theo là vai trò c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a ng</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">i d</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">y, vai trò c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a ng</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">i h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c, vai trò và ý ngh</span><span class="fontstyle2">ĩ</span><span class="fontstyle0">a c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">pháp, s</span><span class="fontstyle2">ử</span><span class="fontstyle0">a l</span><span class="fontstyle2">ỗ</span><span class="fontstyle0">i và </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">ánh giá. Tín ni</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">m kém tích c</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c nh</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">ó là vai trò c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a ngôn ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">m</span><span class="fontstyle2">ẹ đẻ </span><span class="fontstyle0">trong gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng d</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">y ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh giao ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">p. Cu</span><span class="fontstyle2">ố</span><span class="fontstyle0">i cùng, nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u </span><span class="fontstyle2">đư</span><span class="fontstyle0">a ra </span><span class="fontstyle2">đề </span><span class="fontstyle0">xu</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle2">đố</span><span class="fontstyle0">i v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i các nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">p theo nh</span><span class="fontstyle2">ằ</span><span class="fontstyle0">m kh</span><span class="fontstyle2">ẳ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">đị</span><span class="fontstyle0">nh nh</span><span class="fontstyle2">ữ</span><span class="fontstyle0">ng k</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả đ</span><span class="fontstyle0">ã thu </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c.</span></p> Lê Thị Hằng, Nguyễn Vũ Thu Hà (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/139 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Việc sử dụng chiến lược đọc siêu nhận thức của sinh viên năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/140 <p><span class="fontstyle0">Nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u nh</span><span class="fontstyle2">ằ</span><span class="fontstyle0">m </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">i</span><span class="fontstyle2">ề</span><span class="fontstyle0">u tra m</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">độ </span><span class="fontstyle0">s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng th</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng xuyên các chi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n l</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c siêu nh</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a sinh viên n</span><span class="fontstyle2">ă</span><span class="fontstyle0">m th</span><span class="fontstyle2">ứ </span><span class="fontstyle0">ba ngành Ngôn ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">Anh, Tr</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">Đạ</span><span class="fontstyle0">i h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c Công nghi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">p Hà N</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">i (</span><span class="fontstyle2">Đ</span><span class="fontstyle0">HCNHN) và tìm ra chi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n l</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c siêu nh</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c áp d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng th</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng xuyên h</span><span class="fontstyle2">ơ</span><span class="fontstyle0">n. </span><span class="fontstyle2">Để đạ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c m</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">c tiêu nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u, tác gi</span><span class="fontstyle2">ả đ</span><span class="fontstyle0">ã s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng b</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng câu h</span><span class="fontstyle2">ỏ</span><span class="fontstyle0">i kh</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">o sát tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i s</span><span class="fontstyle2">ự </span><span class="fontstyle0">tham gia c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a 80 sinh viên. Ngoài ra, </span><span class="fontstyle2">để </span><span class="fontstyle0">k</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">áng tin c</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">y h</span><span class="fontstyle2">ơ</span><span class="fontstyle0">n, tác gi</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">còn th</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c hi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">n ph</span><span class="fontstyle2">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">n 10 sinh viên và 3 gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a khoa Ngo</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">i ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">ph</span><span class="fontstyle2">ụ </span><span class="fontstyle0">trách gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng d</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">y h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c ph</span><span class="fontstyle2">ầ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle2">Đọ</span><span class="fontstyle0">c 5. K</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u cho th</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">y sinh viên s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng các chi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n l</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c siêu nh</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i m</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">độ </span><span class="fontstyle0">th</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng xuyên trung bình và s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng các chi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n l</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c th</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng th</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng xuyên h</span><span class="fontstyle2">ơ</span><span class="fontstyle0">n. Bài vi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t hi v</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">ng s</span><span class="fontstyle2">ẽ </span><span class="fontstyle0">là ngu</span><span class="fontstyle2">ồ</span><span class="fontstyle0">n tài li</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">u tham kh</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">o giúp gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên và sinh viên hi</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">u h</span><span class="fontstyle2">ơ</span><span class="fontstyle0">n v</span><span class="fontstyle2">ề </span><span class="fontstyle0">các chi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n l</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c, </span><span class="fontstyle2">đặ</span><span class="fontstyle0">c bi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">t là chi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n l</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c siêu nh</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c, qua </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">ó c</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">i thi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">n k</span><span class="fontstyle2">ỹ </span><span class="fontstyle0">n</span><span class="fontstyle2">ă</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">đọ</span><span class="fontstyle0">c hi</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">u cho sinh viên.</span></p> Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Thảo (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/140 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của kết hợp đường hướng sư phạm tiếp cận dựa trên văn bản và tiếp cận dựa trên quy trình trong giảng dạy học phần soạn thảo văn bản tiếng Hàn http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/141 <p><span class="fontstyle0">Trong d<span class="fontstyle2">ạ</span>y k<span class="fontstyle2">ỹ </span>n<span class="fontstyle2">ă</span>ng vi<span class="fontstyle2">ế</span>t <span class="fontstyle2">đ</span>ang t<span class="fontstyle2">ồ</span>n t<span class="fontstyle2">ạ</span>i song song nhi<span class="fontstyle2">ề</span>u cách ti<span class="fontstyle2">ế</span>p c<span class="fontstyle2">ậ</span>n. M<span class="fontstyle2">ỗ</span>i cách ti<span class="fontstyle2">ế</span>p c<span class="fontstyle2">ậ</span>n có <span class="fontstyle2">ư</span>u <span class="fontstyle2">đ</span>i<span class="fontstyle2">ể</span>m, và nh<span class="fontstyle2">ượ</span>c <span class="fontstyle2">đ</span>i<span class="fontstyle2">ể</span>m riêng. Nghiên c<span class="fontstyle2">ứ</span>u này <span class="fontstyle2">đặ</span>t m<span class="fontstyle2">ụ</span>c tiêu tìm ki<span class="fontstyle2">ế</span>m <span class="fontstyle2">đườ</span>ng h<span class="fontstyle2">ướ</span>ng s<span class="fontstyle2">ư </span>ph<span class="fontstyle2">ạ</span>m phù h<span class="fontstyle2">ợ</span>p v<span class="fontstyle2">ớ</span>i m<span class="fontstyle2">ộ</span>t h<span class="fontstyle2">ọ</span>c ph<span class="fontstyle2">ầ</span>n vi<span class="fontstyle2">ế</span>t c<span class="fontstyle2">ụ </span>th<span class="fontstyle2">ể </span>và ch<span class="fontstyle2">ứ</span>ng minh vi<span class="fontstyle2">ệ</span>c áp d<span class="fontstyle2">ụ</span>ng k<span class="fontstyle2">ế</span>t h<span class="fontstyle2">ợ</span>p các <span class="fontstyle2">đườ</span>ng h<span class="fontstyle2">ướ</span>ng có th<span class="fontstyle2">ể đư</span>a <span class="fontstyle2">đế</span>n hi<span class="fontstyle2">ệ</span>u qu<span class="fontstyle2">ả </span>cao h<span class="fontstyle2">ơ</span>n so v<span class="fontstyle2">ớ</span>i áp d<span class="fontstyle2">ụ</span>ng m<span class="fontstyle2">ộ</span>t <span class="fontstyle2">đườ</span>ng h<span class="fontstyle2">ướ</span>ng s<span class="fontstyle2">ư </span>ph<span class="fontstyle2">ạ</span>m duy nh<span class="fontstyle2">ấ</span>t. Nghiên c<span class="fontstyle2">ứ</span>u t<span class="fontstyle2">ậ</span>p trung phân tích <span class="fontstyle2">ư</span>u <span class="fontstyle2">đ</span>i<span class="fontstyle2">ể</span>m và nh<span class="fontstyle2">ượ</span>c <span class="fontstyle2">đ</span>i<span class="fontstyle2">ể</span>m c<span class="fontstyle2">ủ</span>a các ph<span class="fontstyle2">ươ</span>ng pháp d<span class="fontstyle2">ạ</span>y vi<span class="fontstyle2">ế</span>t, các m<span class="fontstyle2">ụ</span>c tiêu c<span class="fontstyle2">ủ</span>a h<span class="fontstyle2">ọ</span>c ph<span class="fontstyle2">ầ</span>n và ch<span class="fontstyle2">ỉ </span>ra ph<span class="fontstyle2">ươ</span>ng pháp gi<span class="fontstyle2">ả</span>ng d<span class="fontstyle2">ạ</span>y phù h<span class="fontstyle2">ợ</span>p; sau <span class="fontstyle2">đ</span>ó xem xét vi<span class="fontstyle2">ệ</span>c tri<span class="fontstyle2">ể</span>n khai áp d<span class="fontstyle2">ụ</span>ng k<span class="fontstyle2">ế</span>t h<span class="fontstyle2">ợ</span>p các ph<span class="fontstyle2">ươ</span>ng pháp d<span class="fontstyle2">ạ</span>y vi<span class="fontstyle2">ế</span>t v<span class="fontstyle2">ớ</span>i <span class="fontstyle2">ư</span>u <span class="fontstyle2">đ</span>i<span class="fontstyle2">ể</span>m c<span class="fontstyle2">ủ</span>a nó và <span class="fontstyle2">đ</span>ánh giá s<span class="fontstyle2">ự </span>ti<span class="fontstyle2">ế</span>n b<span class="fontstyle2">ộ </span>c<span class="fontstyle2">ủ</span>a ng<span class="fontstyle2">ườ</span>i h<span class="fontstyle2">ọ</span>c. Nghiên c<span class="fontstyle2">ứ</span>u áp d<span class="fontstyle2">ụ</span>ng ph<span class="fontstyle2">ươ</span>ng pháp thu th<span class="fontstyle2">ậ</span>p d<span class="fontstyle2">ữ </span>li<span class="fontstyle2">ệ</span>u t<span class="fontstyle2">ừ </span>các quan sát trong l<span class="fontstyle2">ớ</span>p h<span class="fontstyle2">ọ</span>c, t<span class="fontstyle2">ừ </span>bài t<span class="fontstyle2">ậ</span>p vi<span class="fontstyle2">ế</span>t lu<span class="fontstyle2">ậ</span>n và t<span class="fontstyle2">ừ </span>ho<span class="fontstyle2">ạ</span>t <span class="fontstyle2">độ</span>ng <span class="fontstyle2">đ</span>i<span class="fontstyle2">ề</span>u tra kh<span class="fontstyle2">ả</span>o sát b<span class="fontstyle2">ằ</span>ng phi<span class="fontstyle2">ế</span>u h<span class="fontstyle2">ỏ</span>i. K<span class="fontstyle2">ế</span>t qu<span class="fontstyle2">ả </span>nghiên c<span class="fontstyle2">ứ</span>u cho th<span class="fontstyle2">ấ</span>y có th<span class="fontstyle2">ể </span>áp d<span class="fontstyle2">ụ</span>ng nhi<span class="fontstyle2">ề</span>u <span class="fontstyle2">đườ</span>ng h<span class="fontstyle2">ướ</span>ng s<span class="fontstyle2">ư </span>ph<span class="fontstyle2">ạ</span>m trong m<span class="fontstyle2">ộ</span>t h<span class="fontstyle2">ọ</span>c ph<span class="fontstyle2">ầ</span>n và k<span class="fontstyle2">ế</span>t h<span class="fontstyle2">ợ</span>p linh ho<span class="fontstyle2">ạ</span>t các <span class="fontstyle2">đườ</span>ng h<span class="fontstyle2">ướ</span>ng. <span class="fontstyle2">Đ</span>i<span class="fontstyle2">ề</span>u này góp ph<span class="fontstyle2">ầ</span>n hi<span class="fontstyle2">ệ</span>u qu<span class="fontstyle2">ả </span>vào vi<span class="fontstyle2">ệ</span>c giúp ng<span class="fontstyle2">ườ</span>i h<span class="fontstyle2">ọ</span>c kh<span class="fontstyle2">ắ</span>c ph<span class="fontstyle2">ụ</span>c <span class="fontstyle2">đượ</span>c l<span class="fontstyle2">ỗ</span>i và <span class="fontstyle2">đạ</span>t <span class="fontstyle2">đượ</span>c m<span class="fontstyle2">ụ</span>c tiêu c<span class="fontstyle2">ủ</span>a h<span class="fontstyle2">ọ</span>c ph<span class="fontstyle2">ầ</span>n.</span></p> Nghiêm Thị Thu Hương (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/141 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Một số hoạt động nhóm trong dạy học kỹ năng phỏng vấn xin việc http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/142 <p><span class="fontstyle0">Ph</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n là m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t b</span><span class="fontstyle1">ướ</span><span class="fontstyle0">c quan tr</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">ng mà h</span><span class="fontstyle1">ầ</span><span class="fontstyle0">u h</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t m</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">i ng</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">i ph</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">i tr</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">i qua khi xin vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c. Vì ph</span><span class="fontstyle1">ươ</span><span class="fontstyle0">ng pháp ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">p c</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">n ph</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n khác nhau </span><span class="fontstyle1">ở </span><span class="fontstyle0">các n</span><span class="fontstyle1">ề</span><span class="fontstyle0">n v</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">n hóa, không có m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t ph</span><span class="fontstyle1">ươ</span><span class="fontstyle0">ng pháp chung nào cho t</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">t c</span><span class="fontstyle1">ả ứ</span><span class="fontstyle0">ng c</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">viên. </span><span class="fontstyle1">Đ</span><span class="fontstyle0">i</span><span class="fontstyle1">ề</span><span class="fontstyle0">u này có th</span><span class="fontstyle1">ể </span><span class="fontstyle0">làm cho ng</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">i xin vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c, </span><span class="fontstyle1">đặ</span><span class="fontstyle0">c bi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">t là sinh viên m</span><span class="fontstyle1">ớ</span><span class="fontstyle0">i ra tr</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">ng, th</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">y c</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">ng th</span><span class="fontstyle1">ẳ</span><span class="fontstyle0">ng. Ho</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle1">độ</span><span class="fontstyle0">ng nhóm có tác </span><span class="fontstyle1">độ</span><span class="fontstyle0">ng tích c</span><span class="fontstyle1">ự</span><span class="fontstyle0">c lên k</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle1">ả </span><span class="fontstyle0">h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">p b</span><span class="fontstyle1">ở</span><span class="fontstyle0">i vì nó không ch</span><span class="fontstyle1">ỉ </span><span class="fontstyle0">giúp ng</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">i h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c có thêm th</span><span class="fontstyle1">ờ</span><span class="fontstyle0">i gian nói mà còn giúp h</span><span class="fontstyle1">ọ </span><span class="fontstyle0">có thêm c</span><span class="fontstyle1">ơ </span><span class="fontstyle0">h</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">i h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">p t</span><span class="fontstyle1">ừ </span><span class="fontstyle0">bè b</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">n. Mong mu</span><span class="fontstyle1">ố</span><span class="fontstyle0">n giúp sinh viên chu</span><span class="fontstyle1">ẩ</span><span class="fontstyle0">n b</span><span class="fontstyle1">ị </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle1">ố</span><span class="fontstyle0">t h</span><span class="fontstyle1">ơ</span><span class="fontstyle0">n cho nh</span><span class="fontstyle1">ữ</span><span class="fontstyle0">ng bu</span><span class="fontstyle1">ổ</span><span class="fontstyle0">i ph</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n xin vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c, tác gi</span><span class="fontstyle1">ả đ</span><span class="fontstyle0">ã áp d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t s</span><span class="fontstyle1">ố </span><span class="fontstyle0">ho</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle1">độ</span><span class="fontstyle0">ng nhóm khi d</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">y k</span><span class="fontstyle1">ỹ </span><span class="fontstyle0">n</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">ng ph</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n xin vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c cho sinh viên trong su</span><span class="fontstyle1">ố</span><span class="fontstyle0">t ba n</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">m liên ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">p </span><span class="fontstyle1">ở </span><span class="fontstyle0">m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t tr</span><span class="fontstyle1">ườ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle1">đạ</span><span class="fontstyle0">i h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">i Hà N</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">i và k</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle1">ả </span><span class="fontstyle0">c</span><span class="fontstyle1">ủ</span><span class="fontstyle0">a nghiên c</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">u th</span><span class="fontstyle1">ự</span><span class="fontstyle0">c nghi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">m này v</span><span class="fontstyle1">ớ</span><span class="fontstyle0">i công c</span><span class="fontstyle1">ụ </span><span class="fontstyle0">quan sát và ph</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n cho th</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">y các ho</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle1">độ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle1">đ</span><span class="fontstyle0">ó th</span><span class="fontstyle1">ự</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle1">ự </span><span class="fontstyle0">h</span><span class="fontstyle1">ữ</span><span class="fontstyle0">u ích. Sinh viên không nh</span><span class="fontstyle1">ữ</span><span class="fontstyle0">ng t</span><span class="fontstyle1">ự </span><span class="fontstyle0">tin h</span><span class="fontstyle1">ơ</span><span class="fontstyle0">n trong x</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">lý các câu h</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">i khó mà còn bi</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng h</span><span class="fontstyle1">ợ</span><span class="fontstyle0">p lý ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">phi ngôn t</span><span class="fontstyle1">ử để </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">o </span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n t</span><span class="fontstyle1">ượ</span><span class="fontstyle0">ng t</span><span class="fontstyle1">ố</span><span class="fontstyle0">t trong bu</span><span class="fontstyle1">ổ</span><span class="fontstyle0">i ph</span><span class="fontstyle1">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n.</span></p> Tạ Thị Bích Liên, Trần Thị Kim Hiếu (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/142 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Nhận thức của sinh viên về việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Trà Vinh http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/143 <p><span class="fontstyle0">Vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ph</span><span class="fontstyle1">ươ</span><span class="fontstyle0">ng pháp </span><span class="fontstyle1">đơ</span><span class="fontstyle0">n ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">hay song ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">trong quá trình d</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">y và h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh là m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t ch</span><span class="fontstyle1">ủ đề </span><span class="fontstyle0">gây tranh cãi trong nhi</span><span class="fontstyle1">ề</span><span class="fontstyle0">u n</span><span class="fontstyle1">ă</span><span class="fontstyle0">m. Nghiên c</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">u này ch</span><span class="fontstyle1">ủ </span><span class="fontstyle0">y</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">u s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ph</span><span class="fontstyle1">ươ</span><span class="fontstyle0">ng pháp </span><span class="fontstyle1">đị</span><span class="fontstyle0">nh l</span><span class="fontstyle1">ượ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle1">để đ</span><span class="fontstyle0">i</span><span class="fontstyle1">ề</span><span class="fontstyle0">u tra nh</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">c c</span><span class="fontstyle1">ủ</span><span class="fontstyle0">a sinh viên v</span><span class="fontstyle1">ề </span><span class="fontstyle0">vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">th</span><span class="fontstyle1">ứ </span><span class="fontstyle0">nh</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">t trong l</span><span class="fontstyle1">ớ</span><span class="fontstyle0">p h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh. Phi</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">u kh</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">o sát </span><span class="fontstyle1">đượ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle1">để </span><span class="fontstyle0">thu th</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">p s</span><span class="fontstyle1">ố </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">u t</span><span class="fontstyle1">ừ </span><span class="fontstyle0">50 sinh viên và xác </span><span class="fontstyle1">đị</span><span class="fontstyle0">nh nh</span><span class="fontstyle1">ữ</span><span class="fontstyle0">ng lý do chính khi</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">n sinh viên s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">th</span><span class="fontstyle1">ứ </span><span class="fontstyle0">nh</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">t c</span><span class="fontstyle1">ũ</span><span class="fontstyle0">ng nh</span><span class="fontstyle1">ư </span><span class="fontstyle0">nh</span><span class="fontstyle1">ậ</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">c c</span><span class="fontstyle1">ủ</span><span class="fontstyle0">a h</span><span class="fontstyle1">ọ </span><span class="fontstyle0">v</span><span class="fontstyle1">ề </span><span class="fontstyle0">vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c gi</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">th</span><span class="fontstyle1">ứ </span><span class="fontstyle0">nh</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">t trong l</span><span class="fontstyle1">ớ</span><span class="fontstyle0">p h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh. K</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle1">ả </span><span class="fontstyle0">cho th</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">y sinh viên s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ti</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">ng m</span><span class="fontstyle1">ẹ đẻ </span><span class="fontstyle0">ch</span><span class="fontstyle1">ủ </span><span class="fontstyle0">y</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">u </span><span class="fontstyle1">để </span><span class="fontstyle0">n</span><span class="fontstyle1">ắ</span><span class="fontstyle0">m v</span><span class="fontstyle1">ữ</span><span class="fontstyle0">ng nh</span><span class="fontstyle1">ữ</span><span class="fontstyle0">ng ki</span><span class="fontstyle1">ế</span><span class="fontstyle0">n th</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">c ph</span><span class="fontstyle1">ứ</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">p và di</span><span class="fontstyle1">ễ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle1">đạ</span><span class="fontstyle0">t chính xác v</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle1">đề </span><span class="fontstyle0">c</span><span class="fontstyle1">ủ</span><span class="fontstyle0">a mình khi c</span><span class="fontstyle1">ầ</span><span class="fontstyle0">n s</span><span class="fontstyle1">ự </span><span class="fontstyle0">giúp </span><span class="fontstyle1">đỡ </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle1">ừ </span><span class="fontstyle0">gi</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên. Ngoài ra, sinh viên c</span><span class="fontstyle1">ũ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle1">đ</span><span class="fontstyle0">ánh giá tích c</span><span class="fontstyle1">ự</span><span class="fontstyle0">c vi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">c gi</span><span class="fontstyle1">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên s</span><span class="fontstyle1">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle1">ụ</span><span class="fontstyle0">ng ngôn ng</span><span class="fontstyle1">ữ </span><span class="fontstyle0">th</span><span class="fontstyle1">ứ </span><span class="fontstyle0">nh</span><span class="fontstyle1">ấ</span><span class="fontstyle0">t m</span><span class="fontstyle1">ộ</span><span class="fontstyle0">t cách h</span><span class="fontstyle1">ợ</span><span class="fontstyle0">p lý, </span><span class="fontstyle1">đặ</span><span class="fontstyle0">c bi</span><span class="fontstyle1">ệ</span><span class="fontstyle0">t là </span><span class="fontstyle1">ở </span><span class="fontstyle0">giai </span><span class="fontstyle1">đ</span><span class="fontstyle0">o</span><span class="fontstyle1">ạ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle1">đầ</span><span class="fontstyle0">u khóa h</span><span class="fontstyle1">ọ</span><span class="fontstyle0">c.</span></p> Nguyễn Ngọc Thảo Nhung (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/143 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Hợp tác nhóm trong xây dựng khóa học tiếng Anh với thiết bị di động: Một nghiên cứu ở Trường Đại học Hà Nội http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/144 <p><span class="fontstyle0">Bài vi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t trình bày tr</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">i nghi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">m c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a m</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">t nhóm th</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c hi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">n m</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">t </span><span class="fontstyle2">Đề </span><span class="fontstyle0">tài c</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">p B</span><span class="fontstyle2">ộ </span><span class="fontstyle0">xây d</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">ng ph</span><span class="fontstyle2">ầ</span><span class="fontstyle0">n m</span><span class="fontstyle2">ề</span><span class="fontstyle0">m h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n cho thanh thi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">u niên </span><span class="fontstyle2">ở </span><span class="fontstyle0">Vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">t Nam. Tác gi</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng mô hình c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a Berge (1995) v</span><span class="fontstyle2">ề </span><span class="fontstyle0">vai trò c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">i</span><span class="fontstyle2">ề</span><span class="fontstyle0">u ph</span><span class="fontstyle2">ố</span><span class="fontstyle0">i viên (tr</span><span class="fontstyle2">ưở</span><span class="fontstyle0">ng nhóm) và mô hình c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a Stark và Lattuca (1997) v</span><span class="fontstyle2">ề </span><span class="fontstyle0">l</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">p k</span><span class="fontstyle2">ế </span><span class="fontstyle0">ho</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">ch xây d</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">ng khóa h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle2">để </span><span class="fontstyle0">phân tích các ngu</span><span class="fontstyle2">ồ</span><span class="fontstyle0">n d</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">u khác nhau nh</span><span class="fontstyle2">ư </span><span class="fontstyle0">biên b</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">n cu</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">c h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">p, trao </span><span class="fontstyle2">đổ</span><span class="fontstyle0">i qua th</span><span class="fontstyle2">ư</span><span class="fontstyle0">, m</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">ng xã h</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">i, và tr</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">i nghi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">m th</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle2">ế </span><span class="fontstyle0">c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a các thành viên trong quá trình xây d</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">ng bài h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh di </span><span class="fontstyle2">độ</span><span class="fontstyle0">ng trình </span><span class="fontstyle2">độ </span><span class="fontstyle0">A2 và B1 (t</span><span class="fontstyle2">ươ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">đươ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i b</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">c 2 và 3 c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a Khung n</span><span class="fontstyle2">ă</span><span class="fontstyle0">ng l</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c ngo</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">i ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">6 b</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">c dùng cho Vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">t Nam). K</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">phân tích d</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">u cho th</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">y t</span><span class="fontstyle2">ầ</span><span class="fontstyle0">m quan tr</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">ng c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a ba y</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">u t</span><span class="fontstyle2">ố</span><span class="fontstyle0">: h</span><span class="fontstyle2">ợ</span><span class="fontstyle0">p tác nhóm, vai trò c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a tr</span><span class="fontstyle2">ưở</span><span class="fontstyle0">ng nhóm và kh</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">n</span><span class="fontstyle2">ă</span><span class="fontstyle0">ng sáng t</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">o trong quá trình phát tri</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">ng d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">ng Anh di </span><span class="fontstyle2">độ</span><span class="fontstyle0">ng. K</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u này có ý ngh</span><span class="fontstyle2">ĩ</span><span class="fontstyle0">a th</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle2">ễ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle2">đố</span><span class="fontstyle0">i v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i các nhóm nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u liên ngành trong vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">c xác </span><span class="fontstyle2">đị</span><span class="fontstyle0">nh nguyên t</span><span class="fontstyle2">ắ</span><span class="fontstyle0">c và ph</span><span class="fontstyle2">ươ</span><span class="fontstyle0">ng th</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">c h</span><span class="fontstyle2">ợ</span><span class="fontstyle0">p tác khi cùng tham gia vào m</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">t d</span><span class="fontstyle2">ự </span><span class="fontstyle0">án chung.</span></p> Phạm Ngọc Thạch (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/144 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Quan điểm của giảng viên về tương tác trong khóa học trực tuyến http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/145 <p><span class="fontstyle0">Nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u này nh</span><span class="fontstyle2">ằ</span><span class="fontstyle0">m m</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">ích tìm hi</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">u quan </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">i</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">m c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên v</span><span class="fontstyle2">ề </span><span class="fontstyle0">v</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle2">đề </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle2">ươ</span><span class="fontstyle0">ng tác tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n. Nhóm tác gi</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">phân tích d</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">li</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">u </span><span class="fontstyle2">đị</span><span class="fontstyle0">nh tính thu th</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">p </span><span class="fontstyle2">đượ</span><span class="fontstyle0">c t</span><span class="fontstyle2">ừ </span><span class="fontstyle0">09 cu</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">c ph</span><span class="fontstyle2">ỏ</span><span class="fontstyle0">ng v</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">n bán c</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">u trúc v</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên </span><span class="fontstyle2">ở </span><span class="fontstyle0">m</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">t tr</span><span class="fontstyle2">ườ</span><span class="fontstyle0">ng </span><span class="fontstyle2">đạ</span><span class="fontstyle0">i h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c công l</span><span class="fontstyle2">ậ</span><span class="fontstyle0">p </span><span class="fontstyle2">ở </span><span class="fontstyle0">Hà N</span><span class="fontstyle2">ộ</span><span class="fontstyle0">i. K</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u cho th</span><span class="fontstyle2">ấ</span><span class="fontstyle0">y t</span><span class="fontstyle2">ươ</span><span class="fontstyle0">ng tác có th</span><span class="fontstyle2">ể đượ</span><span class="fontstyle0">c th</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c hi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">n qua c</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">kênh l</span><span class="fontstyle2">ờ</span><span class="fontstyle0">i nói và ch</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">vi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t và ph</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">n h</span><span class="fontstyle2">ồ</span><span class="fontstyle0">i tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c ti</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">p c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a sinh viên có tác </span><span class="fontstyle2">độ</span><span class="fontstyle0">ng l</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">n </span><span class="fontstyle2">đế</span><span class="fontstyle0">n tâm tr</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">ng và </span><span class="fontstyle2">độ</span><span class="fontstyle0">ng l</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên khi d</span><span class="fontstyle2">ạ</span><span class="fontstyle0">y tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n. K</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u c</span><span class="fontstyle2">ũ</span><span class="fontstyle0">ng ch</span><span class="fontstyle2">ỉ </span><span class="fontstyle0">ra r</span><span class="fontstyle2">ằ</span><span class="fontstyle0">ng có hai xu h</span><span class="fontstyle2">ướ</span><span class="fontstyle0">ng chính </span><span class="fontstyle2">để </span><span class="fontstyle0">gi</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">ng viên c</span><span class="fontstyle2">ả</span><span class="fontstyle0">i thi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">n s</span><span class="fontstyle2">ự </span><span class="fontstyle0">t</span><span class="fontstyle2">ươ</span><span class="fontstyle0">ng tác tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n, </span><span class="fontstyle2">đ</span><span class="fontstyle0">ó là vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">c tìm ki</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">m nh</span><span class="fontstyle2">ữ</span><span class="fontstyle0">ng bi</span><span class="fontstyle2">ể</span><span class="fontstyle0">u hi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">n c</span><span class="fontstyle2">ủ</span><span class="fontstyle0">a ngôn ng</span><span class="fontstyle2">ữ </span><span class="fontstyle0">phi l</span><span class="fontstyle2">ờ</span><span class="fontstyle0">i nói </span><span class="fontstyle2">ở </span><span class="fontstyle0">l</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">p h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c và vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">c s</span><span class="fontstyle2">ử </span><span class="fontstyle0">d</span><span class="fontstyle2">ụ</span><span class="fontstyle0">ng mô hình l</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">p h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c </span><span class="fontstyle2">đả</span><span class="fontstyle0">o ng</span><span class="fontstyle2">ượ</span><span class="fontstyle0">c. D</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">a vào các k</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t qu</span><span class="fontstyle2">ả </span><span class="fontstyle0">chính, nghiên c</span><span class="fontstyle2">ứ</span><span class="fontstyle0">u </span><span class="fontstyle2">đư</span><span class="fontstyle0">a ra nh</span><span class="fontstyle2">ữ</span><span class="fontstyle0">ng khuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n ngh</span><span class="fontstyle2">ị </span><span class="fontstyle0">liên quan t</span><span class="fontstyle2">ớ</span><span class="fontstyle0">i vi</span><span class="fontstyle2">ệ</span><span class="fontstyle0">c thi</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">t k</span><span class="fontstyle2">ế </span><span class="fontstyle0">khóa h</span><span class="fontstyle2">ọ</span><span class="fontstyle0">c tr</span><span class="fontstyle2">ự</span><span class="fontstyle0">c tuy</span><span class="fontstyle2">ế</span><span class="fontstyle0">n trong t</span><span class="fontstyle2">ươ</span><span class="fontstyle0">ng lai.</span></p> Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Đức Hoa Cương, Nguyễn Thị Hà, Đinh Thị Bảo Hương, Đinh Thị Thanh Nga, Phạm Ngọc Thạch (Tác giả) Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/article/view/145 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000