Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ: Thông báo http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn <p align="justify">Nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu trên phạm vi cả nước cũng như trong khu vực và quốc tế, Trường Đại học Hà Nội xuất bản Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, tạp chí nghiên cứu ngoại ngữ đầu tiên được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp phép hoạt động từ tháng 4 năm 2004.</p> vi-VN Wed, 31 Aug 2022 06:52:39 +0000 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Thông báo về việc triển khai áp dụng Quy trình tổ chức bản thảo, Quy trình xét duyệt và đăng bài và Hướng dẫn dành cho tác giả đăng bài trên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/announcement/view/2 <p>Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường<br />Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 2241/QĐ-ĐHHN ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, theo đề nghị của Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (sau đây gọi tắt là Tạp chí), nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo chất lượng đối với việc xuất bản Tạp chí bản điện tử và bản in, Trường Đại học Hà Nội triển khai áp dụng một số văn bản quy định mới cho Tạp chí, cụ thể như sau:<br />1. Ban Biên tập, Ban Trị sự Tạp chí, các đơn vị phục vụ và các cá nhân có tên tại Quyết định số 1300/QĐ-ĐHHN ngày 07/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc thành lập Ban Biên tập và Ban Trị sự Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Trường Đại học Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai công tác xuất bản Tạp chí tuân thủ trình tự và đảm bảo thời gian quy định theo Quy trình tổ chức bản thảo Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội (Phụ lục 1);<br />2. Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Công nghệ thông tin và Đào tạo trực tuyến chịu trách nhiệm phổ biến cho các tác giả và đăng tải Quy trình xét duyệt và đăng bài (Phụ lục 2), Hướng dẫn dành cho tác giả (Phụ lục 3) trên trang điện tử của Trường Đại học Hà Nội và trang tạp chí điện tử của Tạp chí.<br />Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hay đề xuất, đề nghị các đơn vị liên hệ với TS Nguyễn Ngọc Lân, Thư ký Ban Biên tập Tạp chí, email: tckhnn@hanu.edu.vn; số điện thoại: 0903209594.</p> <p>HIỆU TRƯỞNG</p> <p>(đã ký)</p> <p>Nguyễn Văn Trào</p> <p><a href="http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/libraryFiles/downloadPublic/8" target="_blank" rel="noopener">Bấm vào đây để xem toàn văn thông báo.</a></p> <p> </p> http://journals.hanu.edu.vn/index.php/tckhnn/announcement/view/2 Wed, 31 Aug 2022 06:52:39 +0000