Việc sử dụng chiến lược đọc siêu nhận thức của sinh viên năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền
  • Nguyễn Thị Minh Thảo

DOI:

https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.140

Từ khóa:

các chiến lược đọc siêu nhận thức, chiến lược đọc phân tích, mức độ thường xuyên, chiến lược đọc thực dụng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm điều tra mức độ sử dụng thường xuyên các chiến lược đọc siêu nhận thức của sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) và tìm ra chiến lược đọc siêu nhận thức được áp dụng thường xuyên hơn. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến với sự tham gia của 80 sinh viên. Ngoài ra, để kết quả nghiên cứu đáng tin cậy hơn, tác giả còn thực hiện phỏng vấn 10 sinh viên và 3 giảng viên của khoa Ngoại ngữ phụ trách giảng dạy học phần Đọc 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên sử dụng các chiến lược đọc siêu nhận thức với mức độ thường xuyên trung bình và sử dụng các chiến lược đọc thực dụng thường xuyên hơn. Bài viết hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo giúp giảng viên và sinh viên hiểu hơn về các chiến lược đọc, đặc biệt là chiến lược đọc siêu nhận thức, qua đó cải thiện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-14

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Huyền, & Nguyễn Thị Minh Thảo. (2022). Việc sử dụng chiến lược đọc siêu nhận thức của sinh viên năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ, (69), 28–38. https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.140