Giới thiệu về Tạp chí

Nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu trên phạm vi cả nước cũng như trong khu vực và quốc tế, Trường Đại học Hà Nội xuất bản Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, tạp chí nghiên cứu ngoại ngữ đầu tiên được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp phép hoạt động từ tháng 4 năm 2004.

Thông báo

Thông báo về việc triển khai áp dụng Quy trình tổ chức bản thảo, Quy trình xét duyệt và đăng bài và Hướng dẫn dành cho tác giả đăng bài trên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội

2022-08-31

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 2241/QĐ-ĐHHN ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, theo đề nghị của Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (sau đây gọi tắt là Tạp chí), nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo chất lượng đối với việc xuất bản Tạp chí bản điện tử và bản in, Trường Đại học Hà Nội triển khai áp dụng một số văn bản quy định mới cho Tạp chí.

Đọc thêm về Thông báo về việc triển khai áp dụng Quy trình tổ chức bản thảo, Quy trình xét duyệt và đăng bài và Hướng dẫn dành cho tác giả đăng bài trên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội

Số hiện tại

Số 69 (2022): Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ số 69 (Tháng 03/2022)
					Xem Số 69 (2022):  Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ số 69 (Tháng 03/2022)
Đã Xuất bản: 2022-06-14

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Xem Tất cả Các số